วันที่ 17 กันยายน 2563 นายนรินทร์ อนงค์ชัย และนายปิยะพงษ์  พรหมบุตร ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้เข้ารับเกียรติบัตร จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เนื่องในโอกาสที่เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาครูผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Socail Network) ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563