ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
อาคารเรียน
อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2535
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2543
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2542
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556