คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

งานวัดและประเมินผลการศึกษา โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้ดำเนินการเปิดให้นักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มส.,มผ. ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งทางงานวัดและประเมินผลการศึกษาได้ทำหนังสือเชิญคณะผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียนดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขผลการเรียนและหาแนวทางเพื่อลดปัญหาผลการเรียน 0,ร,มส.,มผ. ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ให้นักเรียนได้ดำเนินการติดต่อครูประจำวิชาเพื่อขอแก้ไขผลการเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ งานวิชาการได้ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียนที่ป้ายนิเทศหน้าห้องวิชาการให้นักเรียนทราบ