คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ปราสาทภูมิโปน

                                          

อักษรย่อ
...”

 สีของโรงเรียน

เหลือง เขียว

สีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสวประดุจแสงสว่างแห่งปัญญา

สีเขียว   หมายถึง ความร่มเย็น ความร่มรื่น ความอุดมสมบูรณ์