คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

062-4645698

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(รายงานผลปี งปม. 2563)