คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

ปรัชญาประจำโรงเรียน
กยิราเจ  กยิราเถนํ
แปลว่า  ทำอะไร  ทำจริง

 คำขวัญประจำโรงเรียน
พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา
ร่วมใจประชา       พัฒนาคุณธรรม