คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิการมีส่วนร่วม

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม


ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ปช.สพฐ.น้อย


 

รายงานการเข้าเรียน

 

โครงการ "โรงเรียนสวย น่าอยู่"

IIT-เทพอุดมวิทยา

OIT-เทพอุดมวิทยา