คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

 
สถานที่ตั้งโรงเรียนเทพอุดมวิทยา
                      
                                              แผนผังบริเวณโรงเรียน