คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

นายล้ำเลิศ       พัวพัฒนโชติ

นางสุกันยา       ฟักนวม

นางสุกัญญา      บุญพร้อม

นายพิศาล        พระงาม

นางสมพร        แรงหาญ

นายนิราช        จำนงรักษ์

พระอธิการเบ็ญ  ปูริตสีโล

นายพิชัย         สิงห์ชัย

นายสนอง        คำศรี

นายรอด          จำนงรักษ์

นายเกียน         ม่านทอง         

นายสุวิทย์        สิงห์ชัย            

นายพิวัน        มีดี           

นายสุทิศ         สุขอุ้ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา    

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการผู้แทนครู

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา