คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

                     

เพลงมาร์ชโรงเรียนเทพอุดมวิทยา

     โรงเรียนเทพอุดมวิทยา                  งามสง่ามารยาทความเป็นไทย

     มีคุณธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใส            หลอมดวงใจสืบสานปราสาทภูมิโปน

     พลานามัยแข็งแรงสมบรูณ์             เพียรเพิ่มพูนวิชาใฝ่ฝึกฝน

     ร่วมใจรักพัฒนากับชุมชน                เลี้ยงชีพตนอยู่อย่างพอเพียง

     สีเหลืองแทนความสง่า                    ดุจแสงเทียนส่องทางสร้างปัญญา

     สีเขียวความร่มเย็นงามตา               พืชนานาสมบรูณ์ทุกที่

     เทพอุดมเด่นสมคำเลื่องลือ              มีสระปรือเป็นแหล่งน้ำเลี้ยงชีวี

     กตัญญูรู้รักสามัคคี                          รู้หน้าที่ทำอะไรทำจริง

               ดนตรี ( ซ้ำทั้งหมด )