คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ช่วงดำรงตำแหน่ง
นายสิงห์ทอง   สิงหพรพงศ์ ครูใหญ่ .๒๕๓๖ – ๒๕๓๙
นายพนม   ลำดวนหอม ผู้ดูแล ร..สังขะ สาขาดม .๒๕๓๖ - ๒๕๓๙
นายพรหม   ดาศรี ครูใหญ่ .๒๕๓๙ - ๒๕๔๐
นายพนม   ลำดวนหอม ผู้ดูแล ร..สังขะ สาขาดม .๒๕๓๙ - ๒๕๔๐
นายพนม   ลำดวนหอม ครูใหญ่ .๒๕๔๐ - ๒๕๔๑
นายพนม   ลำดวนหอม อาจารย์ใหญ่ .๒๕๔๑ - ๒๕๔๕
นายพนม   ลำดวนหอม ผู้อำนวยการ .๒๕๔๕ - ๒๕๕๙
นายวุฒิชัย   ภักดีรัตนางกูร ผู้อำนวยการ .๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
๑๐ นายบุญสมชัย ฟองนวล ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน