คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

 OIT

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูล

ลิงก์ข้อมูล

โครงสร้าง http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-22/2020-09-18-09-37-13
ข้อมูลผู้บริหาร http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-49/2020-09-18-09-37-14
อำนาจหน้าที่ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/sample-sites-2/209-2023-07-31-15-19-11 
แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-35/196-oit2566
ข้อมูลการติดต่อ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-17-07-34-10
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/86-2020-09-18-06-20-31/109-2020-09-18-06-39-50
ข่าวประชาสัมพันธ์ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-14-53 
Q&A http://thepudom.ac.th/tuw/index.php 
https://www.messenger.com/t/642542202570766/ 
Social Network http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-17-07-34-10 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-22/197-iot10
   
การบริหารงาน 

ข้อมูล

ลิงก์ข้อมูล

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-35/198-oit11-2566
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-35/214-6-2566 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-35/233-2565-new 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/sample-sites-2/226-2023-08-02-01-36-38 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-14-53/227-2023-08-02-02-10-43 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-14-53/228-2023-08-02-02-51-06 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-14-53/201-2023-07-31-09-30-27

http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-22/200-2023-07-31-08-33-13

E–Service http://thepudom.ac.th/tuw/index.php 
   
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อมูล

ลิงก์ข้อมูล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-35/215-2566 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-35/216-101 
สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุรายเดือน http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-35/202-2023-07-31-10-10-57
รายงานผลการ จัดซื้อจัดจา้งหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-35/203-2023-07-31-10-22-26
   
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อมูล

ลิงก์ข้อมูล

นโยบายหรือ แผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-14-53/232-2566
การดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-49/205-2023-07-31-11-39-55
หลักเกณฑณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-49/217-2023-08-01-15-39-22 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-49/206-2023-07-31-12-05-18
   
การส่งเสริมความโปร่งใส  

ข้อมูล

ลิงก์ข้อมูล

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทจุริตและประพฤติมิชอบ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-14-53/229-2023-08-02-03-15-34 
ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-14-53/111-2020-09-18-07-18-06
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-14-53/207-2023-07-31-13-55-38
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-22/218-2023-08-01-15-45-17 
   
การป้องกันการทุจริต  

ข้อมูล

ลิงก์ข้อมูล

ประกาศเจตนารมณนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-14-53/208-no-gift-policy
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-14-53/230-no-gift-policy-2 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-22/219-no-gift-policy 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-22/220-2023-08-01-16-23-42 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-22/221-2566 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-22/222-2566-2 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-22/223-6 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-22/224-2023-08-01-17-41-38 
   
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ข้อมูล

ลิงก์ข้อมูล

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-14-53/231-2023-08-02-05-31-35 
การขับเคลื่อนจริยธรรม http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/2020-09-04-10-15-09/2020-09-04-10-15-49/213-2023-07-31-15-57-53 
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/sample-sites-2/212-2023-07-31-15-52-59 
มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/sample-sites-2/211-2023-07-31-15-41-34 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน http://thepudom.ac.th/tuw/index.php/sample-sites-2/210-2023-07-31-15-28-39