คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

                        

วิสัยทัศน์
    โรงเรียนเทพอุดมวิทยา เร่งรัดพัฒนาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานคุณธรรมนำความรู้เข้าสู่มาตรฐานการศึกษา ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
    เร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถ  และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

    1. นักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับโอกาสในการศึกษาขั้น พื้นฐาน ตามสิทธิ อย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ
    2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    3. นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิถี
วิถีประชาธิปไตย
กลยุทธ์ระดับแผนงาน
    1. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้
    2. เน้นการขยายผลและการเรียนรู้จากโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการนำหลักคุณธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
    3. ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและเครือข่ายบ้าน โรงเรียนและสถาบันศาสนา
    4. วางมาตรฐานสร้างภูมิต้านทานด้านเครือข่าย บ้าน ศาสนสถาน โรงเรียนและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม

กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่  2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
กลยุทธ์ระดับแผนงาน

    1. รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในวัยการศึกษาภาคบังคับไดเข้าเรียนอย่างทั่วถึง
    2. รณรงค์การเรียนต่อ 12 ปี
    3. ติดตามเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน
    4. ส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ระดับแผนงาน

    1. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
    2. แก้ปัญหาการอ่าน เขียน ส่งเสริมการอ่าน การคิด วิเคราะห์และทักษะการเรียนในระดับสูง
    3. ดำเนินการทดสอบมาตรฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก
    4. ส่งเสริมวิทยฐานะโดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาครู
    5. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและระบบจัดการความรู้

กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่  4 การกระจายอำนาจและส่งเสริมความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ระดับแผนงาน

    1. จัดระบบการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา
    2. พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
    3. นำร่องการบริหารจัดการแบบการกระจายอำนาจ โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน
    4. จัดระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพร้อมให้แก่โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา

    1. เสริมความเข้มแข็งให้แก่คระกรรมการสถานศึกษา
    2. ปรับบทบาทและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง
    3. เสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียน
    4. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
    5. มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทพอุดมวิทยา

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้กำหนดมาตรฐานในปีงบประมาณ 2550 ไว้ ด้าน ดังนี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
    มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
    มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
    มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง
และมีวิสัยทัศน์
    มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
    มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
    มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
    มาตรฐานที่ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานด้านการเรียนการสอน
    มาตรฐานที่ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี
และมีครูเพียงพอ
 
    มาตรฐานที่ 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
    มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
    มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
    มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
    มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
    มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม ธรรมชาติเต็มศักยภาพ
มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
    มาตรฐานที่  17 สถานศึกษามีการรวบรวมและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
    มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน สถานศึกษา องค์กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน