คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

โรงเรียนเทพอุดมวิทยาได้รับอนุมัติให้ดำเนินการเป็นโรงเรียนมัธยมสาขาตามหนังสือที่ ศธ๐๘๐๖/๖๖๓๒
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๖ และเปิดสอนเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐

สภาพโดยทั่วไป

หลังจากที่กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนสังขะ เปิดโรงเรียนสาขาตำบลดม ในปีการศึกษา ๒๕๓๖
นายสิงห์ทอง  สิงหพรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะได้มอบหมายให้ นายพนมลำดวนหอมตำแหน่งอาจารย์ ๒
ระดับ ๖ เป็นผู้ประสานงานกับ นายรอด จำนงรักษ์ กำนันตำบลดม ซึ่งเป็นประธานสภาตำบลดมและพระครูเทพคีรีรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเทพคีรีอุดม และได้ขอใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพคีรีอุดมเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน ในปี ๒๕๓๗ และต่อมาทางสภาตำบลร่วมกับพระครูเทพคีรีรักษ์ได้จัดหาผู้ที่ประสงค์จะบริจาคที่ดินจำนวน  ๒ ราย
คือ นายเยื้อง  แรงหาญ และนางละมุน  แอกทอง สภาตำบลดม พระครูเทพคีรีรักษ์ และประชาชนในตำบลดมร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๒๖ ไร่  ๕๗.๑๐ ตารางวา
เพื่อให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนเทพอุดมวิทยา  และได้ทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ เพื่อนำขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ นอกจากนั้นทางสภาตำบล และพระครูเทพคีรีรักษ์
ร่วมกับประชาชนในตำบลดม ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๒ หลัง ๖ ห้องเรียน ห้องส้วม ๑ หลัง ๔ ห้อง อาคารสำนักงาน ๑ หลัง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะจำนวน ๓ ชุด เครื่องปริ้นเตอร์ ๑ ชุด ต่อมาพ.ศ.๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณปรับปรุงพื้นที่ เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
จำนวน ๑ หลัง ๕ ห้องเรียน ห้องส้วม ๑ หลัง ๖ ห้อง  เป็นเงิน ๗๑๒,
๐๐๐บาท ในปี ๒๕๔๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ๑ หลัง ๖ ที่/๒๗เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาทในปี ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล (หลังคาทรงไทย) และสิ่งก่อสร้างประกอบรวม ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๔๓๕,๐๐๐ บาท
ในปี ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างหอประชุมและโรงอาหาร เป็นเงิน ๔,๗๗๙,๐๐๐บาท

เขตบริการของโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประกอบด้วย  บ้านดม  บ้านเทพอุดม บ้านภูมิโปนบ้านภูมิโพธิ์ 
บ้านสตึง บ้านสันติสุข  บ้านสนบ บ้านภูมิคดี  บ้านภูมิพัฒนา    บ้านชำสมิง  บ้านตะกอยอด บ้านโคกระเวียง 
มีโรงเรียนในเขตบริการ ๓โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนดมวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านสนบ   โรงเรียนบ้านชำสมิง

รายงานการเข้าเรียน

 

โครงการ "โรงเรียนสวย น่าอยู่"

IIT-เทพอุดมวิทยา

OIT-เทพอุดมวิทยา