คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

062-4645698

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

โรงเรียนเทพอุดมวิทยาได้รับอนุมัติให้ดำเนินการเป็นโรงเรียนมัธยมสาขาตามหนังสือที่ ศธ๐๘๐๖/๖๖๓๒
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๖ และเปิดสอนเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖ และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐

สภาพโดยทั่วไป

หลังจากที่กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนสังขะ เปิดโรงเรียนสาขาตำบลดม ในปีการศึกษา ๒๕๓๖
นายสิงห์ทอง  สิงหพรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะได้มอบหมายให้ นายพนมลำดวนหอมตำแหน่งอาจารย์ ๒
ระดับ ๖ เป็นผู้ประสานงานกับ นายรอด จำนงรักษ์ กำนันตำบลดม ซึ่งเป็นประธานสภาตำบลดมและพระครูเทพคีรีรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเทพคีรีอุดม และได้ขอใช้ศาลาการเปรียญวัดเทพคีรีอุดมเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน ในปี ๒๕๓๗ และต่อมาทางสภาตำบลร่วมกับพระครูเทพคีรีรักษ์ได้จัดหาผู้ที่ประสงค์จะบริจาคที่ดินจำนวน  ๒ ราย
คือ นายเยื้อง  แรงหาญ และนางละมุน  แอกทอง สภาตำบลดม พระครูเทพคีรีรักษ์ และประชาชนในตำบลดมร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อจัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๒๖ ไร่  ๕๗.๑๐ ตารางวา
เพื่อให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนเทพอุดมวิทยา  และได้ทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ เพื่อนำขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ นอกจากนั้นทางสภาตำบล และพระครูเทพคีรีรักษ์
ร่วมกับประชาชนในตำบลดม ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๒ หลัง ๖ ห้องเรียน ห้องส้วม ๑ หลัง ๔ ห้อง อาคารสำนักงาน ๑ หลัง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะจำนวน ๓ ชุด เครื่องปริ้นเตอร์ ๑ ชุด ต่อมาพ.ศ.๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับอนุมัติงบประมาณปรับปรุงพื้นที่ เป็นเงิน ๒๘๘,๐๐๐ บาท และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
จำนวน ๑ หลัง ๕ ห้องเรียน ห้องส้วม ๑ หลัง ๖ ห้อง  เป็นเงิน ๗๑๒,
๐๐๐บาท ในปี ๒๕๔๑ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ๑ หลัง ๖ ที่/๒๗เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาทในปี ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล (หลังคาทรงไทย) และสิ่งก่อสร้างประกอบรวม ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๗,๔๓๕,๐๐๐ บาท
ในปี ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างหอประชุมและโรงอาหาร เป็นเงิน ๔,๗๗๙,๐๐๐บาท

เขตบริการของโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประกอบด้วย  บ้านดม  บ้านเทพอุดม บ้านภูมิโปนบ้านภูมิโพธิ์ 
บ้านสตึง บ้านสันติสุข  บ้านสนบ บ้านภูมิคดี  บ้านภูมิพัฒนา    บ้านชำสมิง  บ้านตะกอยอด บ้านโคกระเวียง 
มีโรงเรียนในเขตบริการ ๓โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนดมวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านสนบ   โรงเรียนบ้านชำสมิง