คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

062-4645698

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

ระบบ ปพ.5 ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 


https://drive.google.com/drive/folders/1S-aCVrwpmcsJnHCYEcUPzPL_jibJciMJ?usp=sharing
1. ครูกฤษฎาการ ฉลาดดี
ครูเกียรติภูมิ ทองลาง
2. ครูเกียรติภูมิ  ทองลาง
https://drive.google.com/drive/folders/1NApmKCQd_GbLJkOw0vO-unU9ZZoyIS53?usp=sharing
3. ครูโกวิทย์  บังคม
https://drive.google.com/drive/folders/1Hl_s7ywbJyQuWuvHe5aSJxyLkjrxCgC8?usp=sharing
4. ครูจงกล  ปัดภัย
https://drive.google.com/drive/folders/1Nu68UdtNEVy8eu0jIu_fYYVcucNMphok?usp=sharing
5. ครูจักริน  สุดใจ
https://drive.google.com/drive/folders/1oAmSzJICAz8XsvVt7ZB_iBl5agxrVv6I?usp=sharing
6. ครูจิดาภา ปัดภัย
https://drive.google.com/drive/folders/1dvIG6_594UxmNMVVdGraEN3FgU9wbF4h?usp=sharing
7. ครูณัฏฐกันยภรณ์ โสพัฒน์
https://drive.google.com/drive/folders/1hYSRnFlpDYh1KDOtvBaClDqDp9WrK8Oj?usp=sharing
8.ครูติกข์ ราชรักษ์
 https://drive.google.com/drive/folders/18AsmMbmbO_eZG3TANZtPzHjm4x4df8WF?usp=sharing
9.  ครูทินกร แก้วบุดดี
https://drive.google.com/drive/folders/1qSfH5RLBdpgI-AUphp_t0kAUqCNK9Va5?usp=sharing
10. ครูนพรัตน์  สายสิน
https://drive.google.com/drive/folders/1dk_mKa9gxU4A9TwLrsd6IcrUP5Q6s_4Q?usp=sharing
11. ครูนรินทร์  อนงค์ชัย
https://drive.google.com/drive/folders/1vTYguRpOGJA8LN1Ief81-iq3k5j5EnNS?usp=sharing
12. ครูปิยะพงษ์ พรหมบุตร
https://drive.google.com/drive/folders/1ZNQ6o7D8stnhYn1GnI0AONWcfSyC5ili?usp=sharing
13. ครูปุณณภา พร้อมแก้ว
https://drive.google.com/drive/folders/1YnciX32lEmNCGY4TWXO60LLnEiy5YEyf?usp=sharing
14.ครูพนอจิต  เลื่อนทอง
https://drive.google.com/drive/folders/1zky6OsgJf_3TaGe8xB18YfPzFBk7xXDV?usp=sharing
15.ครูเพชราพรรณ สืบสันต์
https://drive.google.com/drive/folders/1xSGXA5f7M7yNAkrgz_evPZwrlOYYVu9g?usp=sharing
16. ครูไพศาล  อุ้มทรัพย์
https://drive.google.com/drive/folders/10CqRl9aIqrZUtmycwt905VHCd9pi5q56?usp=sharing
17. ครูเยาวลักษณ์  ซื่อสัตย์
https://drive.google.com/drive/folders/12Kkn9pZIZnI9xAOx-kCwxhzl8yDKHTJl?usp=sharing
18. ครูวนิชนันท์ มณฑล
https://drive.google.com/drive/folders/1nhNEP1DoO6a6w81uRVHfy8_3D6Q9JOvW?usp=sharing
19. ครูวรวุฒิ  เลื่อนทอง
https://drive.google.com/drive/folders/1m72Lc_h82_RHf9I96tgRgWiULd53U5aU?usp=sharing
20. ครูวุฒิวัฒน์  รัตนิล
https://drive.google.com/drive/folders/1Puqf1GoG36OyWaLeNSogLODMhAg7Dc0r?usp=sharing
21.  ครูสุมาลย์ แคลนกระโทก