คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

ระบบ ปพ.5 ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. ครูสุมาลย์ แคลนกระโทก

2. ครูเกียรติภูมิ  ทองลาง

3. ครูโกวิทย์  บังคม

4. ครูจงกล  ปัดภัย

5. ครูจักรพล  หอมหวล

6. ครูจิดาภา ปัดภัย

7. ครูณัฏฐกันยภรณ์ โสพัฒน์

8.ครูติกข์ ราชรักษ์
 
9.  ครูทินกร แก้วบุดดี

10. ครูนพรัตน์  สายสิน

11. ครูนรินทร์  อนงค์ชัย

12. ครูปิยะพงษ์ พรหมบุตร

13. ครูปุณณภา พร้อมแก้ว

14.ครูพนอจิต  เลื่อนทอง

15.ครูเพชราพรรณ สืบสันต์

16. ครูไพศาล  อุ้มทรัพย์

17. ครูเยาวลักษณ์  ซื่อสัตย์

18. ครูวนิชนันท์ มณฑล

19. ครูวรวุฒิ  เลื่อนทอง

20. ครูวุฒิวัฒน์  รัตนิล