คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

รายงานผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564