คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

  ครูกฤษฎาการ ฉลาดดี ครูเกียรติภูมิ  ทองลาง    ครูโกวิทย์  บังคม  ครูจงกล  ปัดภัย
ครูจักริน  สุดใจ   ครูจิดาภา ปัดภัย   ครูณัฏฐกันยภรณ์ โสพัฒน์ .ครูติกข์ ราชรักษ์ 
 ครูทินกร แก้วบุดดี  ครูนพรัตน์  สายสิน ครูนรินทร์  อนงค์ชัย   ครูปิยะพงษ์ พรหมบุตร
ครูปุณณภา พร้อมแก้ว  ครูพนอจิต  เลื่อนทอง   ครูเพชราพรรณ สืบสันต์  ครูไพศาล  อุ้มทรัพย์
 ครูเยาวลักษณ์  ซื่อสัตย์ ครูวนิชนันท์ มณฑล   ครูวรวุฒิ  เลื่อนทอง  ครูวุฒิวัฒน์  รัตนิล
     
ครูสุมาลย์ แคลนกระโทก