คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

 เกียรติบัตร โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพ เหรียญทอง โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์