คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้รับรางวัลระดับ "ชนะเลิศ เหรียญทอง" การประกวด คัดเลือกนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ด้านการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน