คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา โดยท่านผู้อำนวยการภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จากงานอนามัยโรงเรียน สำนักงานสาธารณสุข อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน