คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

แบบรายงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

ประเภทของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ    โรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (DLIT/DLTV)

ชื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)      การบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางไกลโดยใช้ กระบวนการห้องเรียนกลับด้านบนแพลตฟอร์ม DLIT ด้วยรูปแบบ F4 - TEACHER – Model

สถานศึกษา                                      โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ

ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร                             นายบุญสมชัย  ฟองนวล

จำนวนครูทั้งหมด 22  คน   จำนวนนักเรียนทั้งหมด  288 คน