คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

เบอร์โทร

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

วันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๖๓ นายนรินทร์  อนงค์ชัย ตำแหน่งครู/ครูชำนาญพิเศษ  ได้รับเกียรติบัตร จาก นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษ รมว. กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่ได้ร่วมเป็นวิทยากร การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning :PBL) โรงเรียนเทพอุดมวิทยาขอชื่นชมบุคลากร ในความความรู้ความสามารถของท่านจริง ๆ