คำขวัญโรงเรียน

พลานามัยสมบูรณ์   เพิ่มพูนปัญญา ร่วมใจประชา พัฒนาคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์

089-4134886

ปรัชญา

กยิราเจ  กยิราเถนํ” 

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา แจ้งประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ